ELEMENTÁRNE ANALYZÁTORY C, S, O, N, H – IGF / GFA

Nemecká spoločnosť Bruker-Elemental je slávna svojou kvalitou, presnosťou a citlivosťou dodávaných elementárnych analyzátorov na presnú a rýchlu elementárnu analýzu uhlíka (C), síry (S), dusíka (N), kyslíka (O), vodíka (H) v rôznych typoch materiálov, vrátane kovov, zliatin, neželezných kovov, keramiky, cementu, karbidov a ďalších. Využíva metódu fúzie v inertnom plyne (IGF – inert gas fusion). Tieto analyzátory na veľmi presnú analýzu ľahkých prvkov, a to aj vo veľmi nízkych koncentráciách, sa používajú na výskum a vývoj, ako aj na rutinné riadenie výroby a kontrolu kvality. Firma Bruker–Elemental má bohaté skúsenosti vo vývoji a výrobe elementárnych analyzátorov a je držiteľom mnohých unikátnych patentov. Elementárne analyzátory značky Bruker-Elemental sa vyznačujú bezproblémovým spoľahlivým chodom s vysokou presnosťou, citlivosťou a stabilitou. Používa ich mnoho renomovaných spoločností vo svete, ako aj v ČR a SR.

G4 ICARUS CS HF

G4 ICARUS CS HF - TYP C - NOVINKA ROKA

Spaľovací elementárny analyzátor na presné stanovenie prvkov C, S v materiáloch (kovy, zliatiny, cement, liatina, meď, bronz, ferorudy, molybdén, titán, silícium, karbidy, keramika…). Na spaľovanie vzorky je použitá vysokofrekvenčná indukčná pec s inteligentným riadením priebehu spaľovania a s novým patentovaným systémom spaľovania fúziou v inertnom plyne, ktorý zvyšuje efektivitu spaľovania, znižuje spotrebu plynu, eliminuje znečistenie a zaisťuje bezkonkurenčné parametre. Vzniknuté plyny CO2 a SO2 sú detegované „solid state“ IR detektormi. Výborné detekčné limity (< 1 ppm), krátke meracie časy (len 40 sekúnd), excelentná reprodukovateľnosť a správnosť merania. Možnosť jednoprvkového aj simultánneho vyhotovenia elementárneho analyzátora. Ďalšie informácie ...

 

G8 GALILEO ONH

G8 GALILEO ONH

Výkonný elementárny analyzátor na presné a rychlé stanovenie prvkov O, N, H v pevných vzorkách metódou fúze v inertnom plynu (IGF - inert gas fusion). Tento unikátny elementárny analyzátor využíva vysoko selektívnych NDIR detektorov a termálno konduktivných ciel (TCD - Thermal Condictivity Detektor). Spĺňa požiadavky metód uznaných organizáciami ASTM a ISO. Veľmi dobre sa hodí pre analýzy reaktívnych kovov a kovov s vysokým bodom topenia ako napr Ti, Ta, Zr a ich zliatin a ďalších bežných kovov, zliatin kovov a neželezných kovov. Voliteľný systém automatického čistenia minimalizuje potrebu ručného čistenie pece medzi analýzami. ONH - Oxygen / Nitrogen / Hydrogen by Fusion - IGF ... Prístroj je dostupný v nasledujúcich verziách:

Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka.

Vyššie uvedené elementárne analyzátory (niekedy označované aj ako Anorganické prvkové analyzátory) sú najčastejšie používaným riešením pre prvkové analýzy kovov, zliatin, ťažko taviteľných materiálov, rúd a širokého rozsahu ďalších anorganických materiálov spaľovaním/tavením/stanovením obsahu uhlíka a síry v pevných látkach spaľovaním v indukčnej peci. S cieľom získať čo najvyššiu úroveň výkonnosti ponúkame našim zákazníkom širokú škálu spotrebného materiálu vyrábaného v súlade s najvyššími štandardmi. Pre anorganické aplikácie ponúkame rôzne chemické reagencie, akcelerátory/tavivá, keramické a grafitové spaľovacie tégliky, kapsuly a tégliky, spaľovacie/reakčné trubice a technické sklo, primárne štandardy a kalibračné vzorky, vákuové vzorkovače, Pin trubice a ďalší spotrebný materiál – anorganiká. Vysvetlivky skratiek: (inert gas fusion analysis, GFA).

Prístroje Bruker-Elemental sú v súlade so schválenými metodikami mnohých medzinárodných a národných organizácií pre štandardizáciu: ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO (International Organization for Standardization) a ďalších:

ASTM E1019Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion Techniques
ASTM E1409Standard Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique
ASTM E1447Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared Detection Method
ASTM E1569Standard Test Method for Determination of Oxygen in Tantalum Powder by Inert Gas Fusion Technique
ASTM E1587Standard Test Methods for Chemical Analysis of Refined Nickel
ASTM E1915Standard Test Methods for Analysis of Metal Bearing Ores and Related Materials for Carbon, Sulfur, and Acid Base Characteristics
ASTM E1941Standard Test Method for Determination of Carbon in Refractory and Reactive Metals and Their Alloys by Combustion Analysis
ASTM E2575Standard Test Method for Determination of Oxygen in Copper and Copper Alloys
ISO 4689-3Iron ores -- Determination of sulfur content -- Part 3: Combustion/infrared method
ISO 4935Steel and iron -- Determination of sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 7524Nickel, ferronickel and nickel alloys -- Determination of carbon content -- Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 7526Nickel, ferronickel and nickel alloys -- Determination of sulfur content -- Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 9556Steel and iron -- Determination of total carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 10694Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion
ISO 10719Steel and iron -- Determination of non-combined carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 10720Steel and iron -- Determination of nitrogen content -- Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas
ISO 13902Steel and iron -- Determination of high sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 15349-2Unalloyed steel -- Determination of low carbon content -- Part 2: Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (with preheating)
ISO 15350Steel and iron -- Determination of total carbon and sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method)
ISO 15351Steel and iron -- Determination of nitrogen content -- Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine method)
ISO 17053Steel and iron -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas
ISO 22963Titanium and titanium alloys -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas
ASTM E 1937-97Standard Test Method for Determination of Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique
ASTM C 1494-01Standard Test Methods for Determination of Mass Fraction of Carbon, Nitrogen, and Oxygen in Silicon Nitride Powder
ASTM E 2792-11Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Aluminum and Aluminum Alloys by Inert Gas Fusion
ČSN EN 10276-1,ČSN EN 10276-2Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen in steel and iron. Chemický rozbor materiálov na báze železa – Stanovenie kyslíka v oceli a železe
ČSN 42 0644Nickel and low alloyed nickel alloys. Determination of the oxygen content. Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin NIKEL A NÍZKOLEGOVANÉ ZLIATINY NIKLU Stanovenie obsahu kyslíka
ČSN 42 0621-35Copper. Determination of oxygen. Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin – MEĎ Stanovenie obsahu kyslíka
ČSN 42 0540Chemical analysis of technical iron. Determination of the oxygen content in steel. Chemický rozbor technického železa STANOVENIE KYSLÍKA V OCELI
ČSN 42 0529Chemical analysis of technical iron. Determination of the hydrogen content in steel. Chemický rozbor technického železa STANOVENIE VODÍKA V OCELI. Stanovenie obsahu vodíka termálnou konduktometrickou metódou po natavení v inertnom plyne
ČSN EN ISO 15350Stanovenie celkového obsahu uhlíka a síry metódou infračervenej absorpcie po spálení v indukčnej peci
ČSN EN ISO 15351Oceľ a železo – Stanovenie obsahu dusíka – Teplotno-vodivostná metóda po roztavení v inertnom plyne (Bežná metóda)